MISSA

KYRIE

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

MŠE

KYRIE

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

GLORIA

Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam, Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis; qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Jesu Christe, cum sancto Spiritu: in gloria Dei Patris.

Amen.

SLÁVA

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě. Velebíme tě. Klaníme se ti. Oslavujeme tě. Vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský Králi, Bože, Otče všemohoucí. Pane, jednorozený Synu, Ježíši Kriste. Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce. Ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi; ty, který snímáš hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi Svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi Svrchovaný, Ježíši Kriste, se svatým Duchem, ve slávě Boha Otce.

Amen.

CREDO

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Jesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum, non factum, consubstantialem Patri: per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de caelis.

 

Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis: sub Pontio Pilato passus et sepultus est.

 

Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis.

 

Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur: qui locutus est per prophetas. Et unam sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et exspecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen.

VĚŘÍM

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem: skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe.

 

Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

 

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupil do nebe, sedí po pravici Otce. A znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

 

Věřím v Ducha svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází, s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

SANCTUS

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

SVATÝ

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosana na výsostech.

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

BERÁNKU BOŽÍ

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, daruj nám pokoj.

REQUIEM

REQUIEM AETERNAM

Requiem aetemam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis. Te decet hymnus, Deus, in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.

REQUIEM

ODPOČINUTÍ VĚČNÉ

Odpočinutí věčné dej jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí. Tobě, Bože, patří chvalozpěv na Sionu, tobě bude splněn slib v Jeruzalémě. Vyslyš mou modlitbu, k tobě přijde každý člověk.

KYRIE

Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie, eleison.

KYRIE

Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.

SEQUENTIA

Dies irae, dies illa,

solvet saeclum in favilla,

teste David cum Sibylla.

 

Quantus tremor est futums,

quando iudex est venturus,

cuncta stricte discussurus.

 

Tuba mirum spargens sonum

per sepulcra regionum

coget omnes ante thronum.

 

Mors stupebit et natura,

cum resurget creatura

iudicanti responsura.

 

Liber scriptus proferetur,

in quo totum continetur,

unde mundus iudicetur.

 

Iudex ergo cum sedebit,

quidquid latet apparebit,

nil inultum remanebit.

 

Quid sum miser tunc dicturus,

quem patronum rogaturus,

cum vix iustus sit securus?

 

Rex tremendae majestatis,

qui salvandos salvas gratis,

salva me, fons pietatis.

 

Recordare, Jesu pie,

quod sum causa tuae viae,

ne me perdas illa die.

 

Quaerens me sedisti lassus,

redemisti crucem passus,

tantus labor non sit cassus.

 

Iuste iudex ultionis,

donum fac remissionis

ante diem rationis.

 

Ingemisco tamquam reus,

culpa rubet vultus meus,

supplicanti parce, Deus.

 

Qui Mariam absolvisti

et latronem exaudisti,

mihi quoque spem dedisti.

 

Preces meae non sunt dignae,

sed tu, bonus, fac benigne,

ne perenni cremer igne.

 

Inter oves locum praesta,

et ab haedis me sequestra,

statuens in parte dextra.

 

Confutatis maledistis,

flammis acribus addictis,

voca me cum benedictis.

 

Oro supplex et acclinis,

cor contritum quasi cinis,

gere curam mei finis.

 

Lacrimosa dies illa,

qua resurget ex favilla

iudicandus homo reus.

 

Huic ergo parce, Deus.

Pie Jesu Domine,

dona eis requiem. Amen.

SEKVENCE

Onen hrozný den hněvu

promění všechno v popel,

jak o tom svědčí David i Sibylla.

 

Jaká hrůza nastane,

až přijde soudce,

aby všechno přísně rozsoudil.

 

Polnice zní mocným zvukem,

otevírá všechny hroby,

volá každého před trůn.

 

Smrt i příroda užasnou,

až povstane vše stvořené,

aby se zodpovídalo před soudcem.

 

Bude přinesena kniha,

v níž je vše zapsáno

a podle níž bude souzen svět.

 

Až pak soudce zasedne,

vše, co je skryté, se ukáže

a nic nezůstane bez odplaty.

 

Co mam já ubohý pak říkat,

koho mám volat na ochranu,

když i spravedlivý bude stěží beze strachu?

 

Králi ohromující velebnosti,

zachraňuješ s láskou ty, kteří mají být spaseni,

spas i mě, ty zdroji slitování.

 

Rozpomeň se, milý Ježíši,

že já jsem příčinou tvé cesty,

nezatrať mě v onen den.

 

Když's mě hledal, zmohla tě únava ,

mě jsi vykoupil svým křížem,

ať tato námaha není marná.

 

Spravedlivý soudce odplaty,

dej mí onen dar odpuštění,

než nadejde den účtování.

 

Naříkám jako ten, kdo je vinen,

vina vhání červeň do mé tváře,

šetři, Bože, toho, kdo tě v pokoře prosí.

 

Ty, který's odpustil Marii

a vyslyšel jsi zločince,

i mně jsi dal naději.

 

Moje prosby si nezaslouží vyslyšení,

ale ty, tak dobry, dopřej mi laskavě,

ať nehořím věčným ohněm.

 

Dej mi místo mezi ovcemi

a odděl mě od zlých kozlů,

ať stojím po tvé pravici.

 

Až budou odsouzeni zlí

a uvrženi do strašných plamenů,

povolej mě s vyvolenými.

 

Prosím v pokoře, s hlavou skloněnou,

se srdcem velmi zkormouceným:

postarej se o mě na konci mého života.

 

Plný slz bude ten den,

až povstane z prachu

hříšný člověk, aby byl souzen.

 

Ušetři ho, Bože.

Laskavý Pane Ježíši,

dej jim lehké odpočinutí. Amen.

OFFERTORIUM

Domine Jesu Christe, Rex gloriae, libera animas omnium fidelium defunctorum de poenis inferni et de profundo lacu. Libera eas de ore leonis, ne absorbeat eas tartarus, ne cadant in obscurum.

Sed signifer sanctus Michael reprae­sentet eas in lucem sanctam. Quam olim Abrahae promisisti et semini eius.

Hostias et preces tibi, Domine, laudis offerimus, tu suscipe pro animabus illis, quarum hodie memoriam facimus. Fac eas, Domine, de morte transire ad vitam. Quam olim Abra­hae promisisti et semini eius.

OBĚTOVÁNÍ

Pane Ježíši Kriste, Králi slávy, vysvoboď duše všech věrných zemřelých od trestů pekla a od závratné hlubiny. Vysvoboď je ze lví tlamy, ať je nepohltí propast a ať se nezřítí do tmy.

Ale vojevůdce svatý Michael ať je uvede do svatého světla, které jsi kdysi slíbil Abrahámovi a jeho potomstvu.

Pane, obětujeme ti dary a modlitby chvály. Přijmi je za duše těch, na které dnes vzpomínáme. Dej, Pane, ať přejdou ze smrti do života, který jsi kdysi slíbil Abrahámovi a jeho potomstvu.

SANCTUS

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis.

Benedictus qui venit in nomine Domi­ni. Hosanna in excelsis.

SVATÝ

Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Nebe i země jsou plny tvé slávy. Hosa­na na výsostech.

 

Požehnaný, jenž přichází ve jménu Páně. Hosana na výsostech.

AGNUS DEI

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis requiem.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona eis requiem sempiternam.

BERÁNKU BOŽÍ

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí.

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, dej jim odpočinutí věčné.

LUX AETERNA

Lux aeterna luceat eis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es.

VĚČNÉ SVĚTLO

Věčné světlo ať jim svítí, Pane, s tvými svatými na věky, neboť jsi shovívavý a plný lásky.

STABAT MATER

Stabat Mater dolorosa

juxta Crucem lacrimosa,

dum pendebat Filius.

 

Cujus animam gementem,

contristatam et dolentem

pertransivit gladius.

 

O quam tristis et afflicta

fuit illa benedicta

Mater Unigeniti!

 

Quae maerebat et dolebat,

pia Mater, dum videbat

nati poenas incliti.

 

Quis est homo, qui non fleret,

Matrem Christi si videret

in tanto supplicio?

 

Quis non posset contristari,

Christi Matrem contemplari

dolentem cum Filio.

 

Pro peccatis suae gentis

vidit Jesum in tormentis

et flagellis subditum.

 

Vidit suum dulcem Natum

moriendo desolatum,

dum emisit spiritum.

 

Eja, Mater, fons amoris,

me sentire vim doloris fac,

ut tecum lugeam.

 

Fac, ut ardeat cor meum

in amando Christum Deum,

ut sibi complaceam.

 

Sancta Mater, istud agas,

Crucifixi fige plagas

cordi meo valide.

 

Tui nati vulnerati,

tam dignati pro me pati,

poenas mecum divide.

 

Fac me tecum pie flere,

Crocifixo condolere,

donec ego vixero.

 

luxta Crucem tecum stare,

et me tibi sociare

in planctu desidero.

 

Virgo virginum praeclara,

mihi jam non sis amara:

fac me tecum plangere.

 

Fac, ut portem Christi mortem,

passionis fac consortem,

et plagas recolere.

 

Fac me plagis vulnerari,

fac me Cruce inebriari

et cruore Filii.

 

Inílammatus et accensus

per te, Virgo, sim defensus

in die judicii.

 

Jiná verze:

Fac me cruce custodiri,

morte Christi praemuniri,

confoveri gratia.

 

Christe, cum sit hinc exire,

da per Matrem me venire

ad palmam victoriae.

 

Quando corpus morietur

fac, ut animae donetur

Paradisi gloria. Amen.

STABAT MATER

Vedle kříže matka stála,

hořké slzy prolévala,

neboť na něm visel syn.

 

Její duši zarmoucenou,

nářku plnou, utrápenou,

pronikl meč bolesti.

 

Ó, jak smutná, otřesená

byla ona požehnaná

matka syna Božího.

 

Co cítila, jak trpěla

svatá matka, když viděla

rány syna slavného.

 

Kde je člověk, jenž zadrží

pláč, když vidí matku Boží

v takovém ponížení?

 

Kdo nechápe její smutek,

necítí, co matka Krista

trpí spolu se synem?

 

Hle, pro hříchy lidstva všeho

vidí v mukách syna svého,

jak je krutě bičován.

 

Vidí svoje drahé dítě

v umírání opuštěné,

když vydechne naposled.

 

Ejhle, matko, lásky zdroji,

dej mi cítit bolest svoji,

dej mi s tebou prožít žal.

 

Dej, ať' srdce moje shoří

láskou ke Kristu a Bohu,

abych se mu podobal.

 

Svatá matko, rány svého

syna ukřižovaného

pevně vbij do srdce mého.

 

Tvého syna zraněného,

i pro mne umučeného

rány se mnou rozděluj.

 

Dej mi s tebou zaplakat,

s ukřižovaným bolest znát,

dokud tady budu žít.

 

Vedle kříže s tebou stát,

k tvému nářku se přidat,

po tom toužím nejvíce.

 

Panno panen přeslavná,

buď mi vždy nakloněna,

nech mě s tebou naříkat.

 

Dej, ať' s tebou smrt Kristovu

znovu na sobě nést mohu,

rány jeho prožívat.

 

Bolest jeho, utrpení,

dej i křížem opojení,

až do krve zraněn být.

 

Plameny týrán a ohněm

tebou, Panno, ať' jsem chráněn

v onen hrozný soudu den.

 

Jiná verze:

Kéž jsem vždy ochráněn křížem,

jak hradbou obklopen Kristem

a podpírán milostí.

 

Kriste, až budu umírat,

dej mi skrze matku dojít

k touženému vítězství.

 

Po smrti pak mého těla

dopřej, aby duše směla

vejít v ráje království. Amen.

REGINA COELI

Regina caeli, laetare, alleluia,

quia quem meruisti portare, alleluia,

resurrexit, sicut dixit, alleluia;

ora pro nobis Deum, alleluia.

ZDRÁVAS KRÁLOVNO

Raduj se, nebes Královno, aleluja,

neb ten, jehož jsi nosila, aleluja,

vstal z mrtvých, jak řekl, aleluja.

Pros za nás Boha, aleluja.

TE DEUM

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur. Te aeternum Patrem, omnis terra veneratur. Tibi omnes angeli, tibi caeli et universae potesta­tes, tibi cherubim et seraphim incessa­bili voce proclamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra maiestatis gloriae tuae. Te gloriosus Apostolorum chorus, te prophetarum laudabilis numerus, te martyrum candidatus laudat exerci­tus. Te per orbem terrarum sancta confiteturEcclesia, Patrem immensae maiestatis; venerandum tuum verum et unicum Filium; Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

Tu rex gloriae, Christe. Tu Patris sempiternus es Filius. Tu, ad libe­randum suscepturus hominem, non horruisti Virginis uterum. Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna caelorum. Tu ad dexteram Dei sedes in gloria Patris.

Iudex crederis esse venturus. Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, quos pretioso sanguine redemisti. Aetema fac cum sanctis tuis in gloria nume­rari. Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic hereditati tuae. Et rege eos, et extolle illos usque in aetemum.

Per singulos dies benedicimus te; et laudamus nomen tuum in saeculum, et iň saečirlum saéculi. Dignare, Domi­ne, die isto sine peccato nos custodire. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Fiat misericordia tua, Domine, super nos, quemadmodum spera­vimus in te. In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

TE DEUM

Bože, tebe chválíme, tebe, Pane, velebíme. Tebe, věčného Otce, uctívá celá země. Tobě všichni andělé, tobě všechny mocné nebeské zástupy, cherubové i serafové nepřestávají hlasi­tě volat: Svatý, Svatý, Svatý, Pán, Bůh zástupů. Plná jsou nebesa i země tvé vznešené slávy. Oslavuje tě sbor apoštolů, chvá­lí tě velký počet proroků, vydává o tobě svědectví zástup mučedníků. Po celém světě tě vyznává tvá církev: neskonale velebný, všemohou­cí Otče, úctyhodný Synu Boží, pravý a jediný, božský Pomocníku, Duchu svatý.

Kriste, ty jsi Král slávy, tys od věků Syn Otce. Ty, když ses rozhodl vykoupit člověka, nezalekl ses lůna panenského, zlomil jsi osten smrti a otevřel jsi věřícím nebeské království. Ty sedíš po Boží pravi­ci v Otcově slávě.

Věříme, že přijdeš jako soudce, a proto tě prosíme, přijď na pomoc svým služebníkům, které jsi vykoupil svou předrahou krví. Dej, ať jsou připočteni k tvým svatým do věčné slávy. Zachraň, Pane, svůj lid, žehnej svému dědictví, veď ho a stále pozvedej.

Každodenně tě velebíme a chválíme tvé jméno až na věky věků. Pomá­hej nám a ochraň nás, abychom v onen den byli bez hříchu. Smiluj se nad námi, Pane, smiluj se nad námi. Ať spočine na nás tvé milosrdenství, Pane, jak doufáme v tebe. V tebe, Pane, jsem doufal: nebudu zahanben navěky.

AVE VERUM

Ave verum Corpus natum de Maria Virgine, vere passum, immolatum in cruce pro homine; cuius latus perfo­ratum unda fluxit aqua et sanguine: esto nobis praegustatum mortis in examine.

AVE VERUM

Buď pozdraveno, skutečné Tělo narozené z Panny Marie, které opravdu trpělo a bylo obětováno na kříži za člověka. Z jeho probodeného boku vytryskla krev a voda. Kéž ho ochutnáme i ve zkoušce smrti.

AVE MARIA

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

ZDRÁVAS MARIA

Zdrávas, Maria, milostiplná, Pán s tebou; požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

MAGNIFICAT

Magnificat anima mea Dominum, et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo; quia respexit humilitatem ancillae suae, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna, qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles, esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit Israel, puerum suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.

MAGNIFICAT

Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebni­ci. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté a jeho milosrdenství trvá od poko­lení do pokolení k těm, kdo se ho bojí. Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně. Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil, hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou. Ujal se svého služebníka Izraele, rozpomenul na své milosrdenství, jak slíbil našim předkům, Abrahámovi a jeho potomkům navěky.

CHVÁLA NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in princípio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen.

GLORIA PATRI

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

PATER NOSTER

Pater noster, qui es in cælis,

sanctificétur nomen tuum;

advéniat regnum tuum;

fiat volúntas tua, sicut in cælo et in terra.

Panem nostrum quotidiánum da nobis hódie;

et dimítte nobis débita nostra,

sicut et nos dimíttimus debitóribus nostris;

et ne nos indúcas in tentatiónem;

sed líbera nos a malo.

Amen.

OTČENÁŠ

Otče náš, jenž jsi na nebesích,

posvěť se jméno tvé.

Přijď království tvé.

Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.

Chléb náš vezdejší dej nám dnes.

A odpusť nám naše viny,

jako i my odpouštíme našim viníkům.

A neuveď nás v pokušení,

ale zbav nás od zlého.

Amen.

VENI, SANCTE SPIRITUS

Veni, Sancte Spiritus,

et emitte caelitus

lucis tuae radium.

 

Veni, pater pauperum,

veni, dator munerum,

veni, lumen cordium.

 

Consolator optime,

dulcis hospes animae,

dulce refrigerium.

 

In labore requies,

in aestu temperies,

in fletu solatium.

 

O lux beatissima,

reple cordis intima

tuorum fidelium.

 

Sine tuo numine,

nihil est in homine,

nihil est innoxium.

 

Lava quod est sordidum,

riga quod est aridum,

sana quod est saucium.

 

Flecte quod est rigidum,

fove quod est frigidum,

rege quod est devium.

 

Da tuis fidelibus

in te confidentibus,

sacrum septenarium.

 

Da virtutis meritum,

da salutis exitum,

da perenne gaudium.

PŘIJĎ, DUCHU SVATÝ

Přijď, Duchu Svatý

a sešli z nebe

paprsek svého světla.

 

Přijď, otče chudých,

přijď, dárce darů,

přijď, světlo srdcí.

 

Nejlepší utěšiteli,

sladký příteli duše,

milé útočiště.

 

Ty jsi odpočinek v práci,

občerstvení v žáru,

útěcha v pláči.

 

Ó světlo nejblaženější,

naplň nejhlubší nitro

srdce svých věrných.

 

Bez tvého působení

nic není v člověku,

nic není bez nebezpečí.

 

Umyj, co je špinavé,

zavlaž, co je vyschlé,

uzdrav, co je zraněné.

 

Pohni tím, co ztuhlo,

zahřej to, co zmrzlo,

veď to, co zbloudilo z cesty.

 

Dej svým věrným,

kteří v tebe důvěřují,

sedminásobný dar.

 

Dej odměnu za dobrý život,

dej smrt ve spáse,

daruj věčnou radost.

VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni Creator Spiritus,

mentes turnvm visita,

imple supema gratia,

quae tu creasti, pectora.

 

Qui diceris Paraclitus,

altissimi donum Dei,

fons vivus, ignis caritas

et spiritalis unctio.

 

Tu septiformis munere,

digitus paternae dexterae,

tu rite promissum Patris

sermone ditans guttura.

 

Accende lumen sensibus,

infunde amorem cordibus,

infirma nostri corporis

virtute firmans perpeti.

 

Hostem repellas longius

pacemque dones protinus;

ductore sic te praevio

vitemus omne noxium.

 

Per te sciamus da Patrem

noscamus atque Filium,

teque utriusque Spiritum

credamus omni tempore.

 

Deo Patri sit gloria,

et Filio, qui a mortuis surrexit,

ac Paraclito,

in saeculorum saecula. Amen.

VENI, CREATOR SPIRITUS

Duchu Tvůrce, přijď, navštiv nás,

přijď do srdce všech věrných svých

a naplň je svou milostí,

vždyť ty sám jsi nás utvořil.

 

Ty se nazýváš Těšitel,

Bůh nejvyšší nám tebe dal,

tys pramen živý, lásky žár,

pomazání jsi duchovní.

 

Dárce darů jsi sedmera,

prst pravice jsi Otcovy,

ty jsi ten Otcem slíbený,

správně dáváš nám promlouvat.

 

V duši světlo nám rozžehni

a do srdce nám lásku vlej

a naše tělo ubohé

stále silou svou posiluj.

 

Nepřítele pryč odežeň

a ve světě svůj nastol mír,

nás cestou správnou vždycky veď,

ať nás mine vše škodlivé.

 

Boha Otce nás nauč znát,

dej vyznávat nám Ježíše

a tobě, Otci i Synu

vírou se vždy víc otvírat.

 

Buď sláva Bohu Otcovi,

též Synovi, jenž z mrtvých vstal,

i Duchu Těšitelovi,

po všechny věky věků. Amen.

PANGE, LINGUA

Pange, lingua, gloriosi corporis mysterium,

sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium

ructus ventris generosi Rex effudit gentium.

 

Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,

et in mundo conversatus, sparso verbi semine,

sui moras incolatus miro clausit ordine.

 

In supremae nocte cenae recumbens cum fratribus,

observata lege plene cibis in legalibus,

cibum turbae duodenae se dat suis manibus.

 

Verbum caro panem verom vero camem efficit,

fitque sanguis Christi merum, et, si sensus deficit,

ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.

 

Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,

et antiquum documentum novo cedat ritui;

praestet fides supplementum sensuum defectui.

 

Genitori Genitoque laus et iubilatio,

salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;

procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

PANGE, LINGUA

Chvalte, ústa, vznešeného těla Páně tajemství,

chvalte předrahou krev jeho, kterou z milosrdenství

zrozen z lůna panenského, prolil Král všech království.

 

Nám byl dán a nám se zrodil z Panny neporušené,

jako poutník světem chodil, sil zde zrno pravdy své,

skvělým řádem vyvrcholil svoje žití pozemské.

 

Na poslední večer k stolu s bratřími když zasedal,

beránka by s nimi spolu podle zvyku pojídal,

dvanácteru apoštolů za pokrm sám sebe dal.

 

Slovo v těle slovu dává moc chléb v tělo proměnit,

z vína Boží krev se stává. I když Pán je smyslům skryt,

stačí sama víra pravá srdce čisté přesvědčit.

 

Před svátostí touto slavnou v úctě skloňme kolena,

bohoslužbu starodávnou nahraď nová, vznešená,

doplň smysly, které slábnou, víra s láskou spojená.

 

Otci, Synu bez ustání chvála nadšená ať zní,

sláva, pocta, díkůvzdání naše chvály provází.

Duchu též ať vše se klaní, který z obou vychází. Amen.

MISERERE

Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam:

et secundum multitudinem miserationum tuarum, dele iniquitatem meam.

 

Amplius lava me ab iniquitate mea,

et a peccato meo munda me.

 

Quoniam iniquitatem meam ego cognosco,

et peccatum meum contra me est semper.

 

Tibi soli peccavi,

et malum coram te feci:

ut justificeris in sermonibus tuis,

et vincas cum judicans.

 

Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum,

et in peccatis concepit me mater mea.

 

Ecce enim veritatem dilexisti;

incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.

 

Asperge me hyssopo, et mundabor;

lavabis me, et super nivem dealbabor.

 

Auditui meo dabis gaudium et laetitiam,

et exultabunt ossa humiliata.

 

Averte faciem tuam a peccatis meis,

et omnes iniquitates meas dele.

 

Cor mundum crea in me, Deus,

et spiritus rectum innova in visceribus meis.

 

Ne proiicias me a facie tua,

et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.

 

Redde mihi laetitiam salutaris tui,

et spiritu principali confirma me.

 

Docebo iniquos vias tuas,

et impii ad te convertentur.

 

Libera me de sanguinibus, Deus,

Deus salutis meae,

et exultabit lingua mea justitiam tuam.

 

Domine, labia mea aperies,

et os meum annuntiabit laudem tuam.

 

Quoniam si voluisses sacrificium,

dedissem utique;

holocaustis non delectaberis.

 

Sacrificium Deo spiritus contribulatus;

cor contritum et humiliatum, Deus,

non despicies.

 

Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion,

ut aedificentur muri Jerusalem.

 

Tunc acceptabis sacrificium justitiae.

Oblationes et holocausta;

tunc impotent super altare tuum vitulos.

MISERERE

VIDI AQUAM

Vidi áquam egrediéntem de témplo,

a látere déxtro, allelúja:

Et ómnes, ad quos pervénit áqua ísta,

sálvi fácti sunt et dícent, allelúja, allelúja.


(verse: Ps. 117)

Confitémini Dómino, quóniam bónus:

quóniam in saéculum misericórdia éjus.


(doxology:)

Glória Pátri, et Fílio, et Spirítui Sáncto.

Sicut érat in princípio, et nunc, et semper,

et in saécula (sékula) saeculórum. Amen.

Viděl jsem vody

Viděl jsem vody, proudící z chrámu

z pravé strany, aleluja,

a všichni, ke kterým ta voda dosáhla,

byli spaseni a zpívali: aleluja, aleluja.


 

Chvalte Hospodina, neboť je dobrý,

neboť na věky trvá jeho milosrdenství.


 

Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.

Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky,

a na věky věků.